เว็บไซต์สร้างขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ.2560

  ผู้พัฒนา           : อรุณศรี รัตนญา       หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

  ผู้ดูแล              : ศิโรรัตน์  ดิสโร         หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา โทร.8011