กิจกรรมการสุ่มตรวจการแยกขยะ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2559 - มกราคม 2560
สุ่มตรวจ โดย เจ้าหน้าที่หน่วยสารบรรณ/หน่วยการเจ้าหน้าที่/หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา

ดำเนินการสุ่มตรวจ เดือนละ 2 ครั้ง ตามรอบ TOR 1/2560  

เพื่อตรวจสอบการคัดแยกขยะของบุคลากรสำนักงานบริหาร คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์