ระหว่างเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2559

ได้มีการสอบถามความต้องการของหน่วยงานต่างๆ ภายในคณะ และภายในมหาวิทยาลัย

และได้นำส่งตัวอย่างที่วิเคราะห์เสร็จแล้ว ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ และมีมูลค่า

เช่น สารส้ม สาร PAC และปุ๋ย ไปให้หน่วยงานที่ต้องการ ไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ดำเนินการโดย หน่วยเครื่องมือกลาง

 

 

โครงการ Green Faculty ประจำปี 2560 ของหน่วยเครื่องมือกลาง
http://ced.sci.psu.ac.th/km/ced-research/e47green-fac-project