Green Faculty :  โครงการแยกขยะ คณะฯ น่าอยู่ เฟส 1 สำนักงานบริหารคณะฯ 

รณรงค์ให้มีการแยกขยะก่อนทิ้ง หรือนำขยะกลับมาใช้ใหม่ เช่น กระดาษขาว กระดาษสี ขวดพลาสติก เป็นต้น  โดยจะมีการสุ่มตรวจตามจุดรับขยะแยกประเภทเพื่อเก็บข้อมูล และนำขยะส่งให้กับหน่วยพัสดุ ต่อไป

 

การแยกขยะ :

- กล่องแยกกระดาษขาว (สีฟ้า)  : สำหรับกระดาษที่ใช้แล้ว 2 หน้าเท่านั้น

- กล่องแยกกระดาษสี (สีส้ม)     : สำหรับกระดาษสีที่ใช้แล้ว

- ตะแกรงเหล็กขวดพลาสติก     : สำหรับขวดพลาสติกที่ใช้แล้ว